۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

فرداهای یک سراینده

فرداها
فردا، ز عمق و بن قلب آسمان/ از نیلگونه سپهر فضای روز
خورشید، افروخته چون گوی آتشین
افراشته کمند/ جار_ طلیعه می زند
تاریکی و سیاهی و محنت شود تباه/ سربازها، همه تسلیم مرد راه
عزمی قوی، به مکان خیمه می زند
ساده مگیر تو فردا را/ فرداست جلوه ی ایمان ها
باور بدار که یک فردا/ خورشید در سفینه ی توفانی پگاه
جوشیده است و پرتو زرینه می زند

درغزل، رقص واژه ها برپاست/ چرخش رقص واژه ها زیباست
واژه ها را، اگر که حرفی هست/ حرف_ فریاد و جنبش_ فرداست

دگرگون شد چرا ، رسم زمانه/بسا عاشق كه بينی، ‌زار و گريان
چرا فردای عشق، شد یک فسانه/كه هر عشقی بشد، یکروزه پايان

دل می خواد، فردا بشه/ آسمون ها، وا بشه/ تیرگی، کنار بره/ روشنی، پیدا بشه
بد دلی ها، نباشه/ رقص عشق، بر پا بشه/ خنده ها، قهقهه ها/ اینجا و اونجا بشه
غم و غصه، دور بشه/ شاد و خوش، دنیا بشه/ رنج و دردی، نباشه/ مرض ها، دوا بشه
دشت و کوه و سبزه زار/ یه سره، زیبا بشه/ ساحل و دریا کنار/ دوباره، غوغا بشه
عهد و پیمون و قرار/ همه جا، وفا بشه/ سکه ی هر ایرونی/ پربها، طلا بشه...
خنده ها، قهقهه ها / اینجا و اونجا بشه/ آسمون ها، وا بشه/ دل می خواد، فردا بشه

کنار_ تو بمانم شاد و خندان/ چه امروز و چه فردا و چه هر گاه
و باشم باتو تا آن خط_  پایان/ همه وقت و همه سال و همه ماه

کی شود روزی، دوباره، عشق من/ دفتر هجران، به بندی، تا کنی
کی شود از درد و غم، یابی رها/ زندگی_ تازه‌ ای، بر ‌پا کنی
با فراز  و  با نشیب _ این جهان/ ‌گر توانی، با تحمل، تا کنی
یا مبادا، هر زمان خواهم تو را/ طفره‌ ها آیی و بس، حاشا کنی
کی شود از قهر و شر، رخ بر کشی/ راه_ مهر و جای ‌خود پیدا کنی
کی شود با شوق، آیی  نزد_ من/ غمزه ها، با قامت_ رعنا کنی
کی شود با صد فسون، با اشتیاق/ مجلس آرا گردی و غوغا کنی
کی شود در متن یک آهنگ خوش/ جلوه‌ ای از رقص_ تن، شیوا کنی
کی شود، خواهی حریرین بستری/ تا که در آغوش من، ‌تو جا کنی
شادمانه چون به موج_ بوسه‌ ای/ غنچه ی لب های خود را وا کنی
چون سبکباران، کنار_ ساحلی/ خواب آسوده، در این ماوا کنی
با تشعشع های_ بیداری_ خویش/ یاد_ خوشکامی ازآن رویا کنی
وقت_ رفتن، با دل_ پر حسرتی/ ‌کفش هایت، آورم تا ، پا کنی
بو سه‌ ای شیرین نشانی، یادگار/ وعده‌ ی دیدار ما، فردا کنی

دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2016/08/blog-post.html