۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

خود ساخته و خود ساختگی: در زنجیری از نوشتارها و گفتارها و سروده هادر زنجیری از نوشتارها 
خودساخته: ویژگی کسی که خود را برای کارهای بزرگ ورزیده و آماده ساخته است : فرهنگ لغت عمید
خودساختگی: عمل و حالت خودساخته : لغت نامه دهخدا
تعریف واژه ی خودساخته: به زبان انگلیسی
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-made_man
کتاب مرد خودساخته تالیف نورا ونسان: به زبان انگلیسی
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Made_Man_(book)
کتاب مردان خود ساخته، زندگی‌نامه رضا شاه و برخی دیگر از ایرانیان، چاپ ۴ فروردین ماه ۱۳۳۵ - تهران: منابع گوناگون
در زنجیری از گفتارها
پیرامون کتاب مرد خودساخته تالیف نورا ونسان: به زبان انگلیسی
http://www.youtube.com/watch?v=Ip7kP_dd6LU
سخنرانی دکتر اریک دانیل پیرامون مرد خودساخته: به زبان انگلیسی
http://www.youtube.com/watch?v=RTXab_Fp3bM
در زنجیری از سروده ها
ای خوشا ، لذت_ جان پرور_ دلباختگی/ بعد_ دوران_ سرافرازی و خود ساختگی...
خود شناسی و شناسایی_ اسباب علل/ جبر_ انگیزه ی نادانی و نشناختگی
مهر ورزیدن و غمخواری و اکرام و صفا/ جای خون خواری و شمشیر جفا آختگی
باد بر جان من ایدوست عتاب تو حرام/ گر بنالد دلم از رنجش ننواختگی
آنچه از سوز نهان بر ورق بنهاد حسام/ نیست جز بارقه ی آتش بگداختگی: حسام الدین دولت آبادی

چو تازی،عجم را به بازی گرفنت/ عجم، شیوه ی سرفرازی گرفت
ز نای دلیران، برآمد خروش/ به کردار دریا، که آید به جوش
سپاهی همه گرد_ افراخته/ ابر پهلوانان_ خود ساخته
مهین لشکر_ گرد_ یزدان پرست/ نیاسود، تا پشت_ دشمن شکست: مهدی سهیلی

باز منم لولی دل باخته ، تا سر ویرانی جان تاخته
شوخ سر و نغمه گر و پایکوب ، پا و سر از اینهمه نشناخته
سر به رهت داده و سر زنده تر، سر زده با گردن افراخته
بار دگر آن سر روییده را ، در قدم عشق تو انداخته
آینه ی باور جان را به شوق ، با نفس عشق تو پرداخته
از تب شوریده سری سوخته ، با دل سودایی خود ساخته
کو نفس سبز تو ای دوست، کو؟
فاخته ام ، فاخته ام ، فاخته : پيرايه يغمايی

باده ی عشق ، به جام_ من_ دلباخته ریخت
بوسه ها  بر رخ و بر این لب بگداخته ریخت
موج_  آهنگ ، به آغوش_  فضا در آمیخت
عشوه ی وصل به یک بستر_ خودساخته ریخت
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/11/blog-post_24.html
Chain of Self-Made Man: Definitions, Poem, Book & Videos

Abstract: A "self-made man" or "self-made woman" is a person who was born poor or otherwise disadvantaged, but who achieved great economic or moral success thanks to their own hard work and ingenuity rather than to any inherited fortune, family connections or other privilege. A Poem by
David Lessard:You are a self-made man my friend, and there is nothing higher, You haven't sold your precious soul, as there isn't any buyer. Book of Self-Made Man: My Year Disguised as a Man is a book written by journalist Norah Vincent, recounting an 18-month experiment in which she disguised herself as a man. Video of  the Self-Made Man: A speech by Dr. Eric Daniels
Collected and Prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/chain-of-self-made-man-definitions-poem-book-amp-videos-41565