۱۳۹۳ خرداد ۲۱, چهارشنبه

شناسنامه


توی اون باغ_ بزرگ، خلوت و بس زیبا
ما نشستیم ، دلگیر ، غم ،  سراپا ، تنها

قلب_ ما ، رنجیده ، از اون و اون آشبا
اون که بود یه همدم ، همه چیز در دنیا

اونی که اسمش هست، در شناسنامه ی ما
توی اون باغ_ بزرگ  ،  ما نشستیم تنها...

دکتر منوچهر سعادت نوری

مونترال چهارشنبه  ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ - ١١ ژوئن ٢٠١٤

مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار


http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/06/blog-post_11.html